Prehľad úkonov na najbližších 10 rokov podľa nového lesohospodárskeho plánu

LHP 2015-2024